ஏக்கங்கள்

அன்று என் அண்ணன் காட்டிய சின்ன சின்ன அன்புகள்… இன்று பெரிய பெரிய ஏக்கங்களாய் – என் இதயத்தில் கிடந்து அழுத்துகிறது…

அந்த ஏக்கங்களை எல்லாம்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கண்ணீரில்
கரைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s